De Windroos

Passend Onderwijs

INVOERING PASSEND ONDERWIJS

Enige jaren geleden is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van Passend Onderwijs is de zorgplicht. Scholen zijn verplicht de juiste ondersteuning voor elk kind dat bij de school wordt aangemeld te bieden. Als dat op de school zelf niet lukt, moet de school een plaats op een andere school kunnen aanbieden. Het is dus nodig dat scholen goed met elkaar samenwerken. Verder wordt binnen Passend Onderwijs verwacht dat niet wordt uitgegaan van stoornissen en problemen bij kinderen, maar dat we kijken naar wat een kind wel kan. Onze school is daar al enkele jaren mee bezig. Ook betrekken we de ouders/verzorgers daar graag bij, door bij voorbeeld deelname aan een zorgteambespreking.


SCHOLEN WERKEN SAMEN

Onze school maakt met ingang van 1 augustus 2014 deel uit van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In dat samenwerkingsverband (SWV) werken 140 scholen samen in een groot gebied, waarin naast Veenendaal ook Barneveld, Ede, Wageningen en nog enkele gemeenten liggen. Met elkaar geven we vorm aan Passend Onderwijs, door te overleggen en afspraken te maken met basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. In het bestuur van dit SWV is ook CPOV vertegenwoordigd door onze algemeen directeur. U kunt meer informatie vinden op www.swvrijnengeldersevallei.nl .

Het adres is:

Horapark 3
6717 LZ Ede
Tel. 0318-675180
E-mail: info@swvrgv.nl

 

OVERLEG EN SAMENWERKING MET ANDERE SCHOLEN

SBO De Windroos neemt deel aan verschillende overleggroepen die bezig zijn met het opstellen van de plannen die het Samenwerkingsverband wil uitvoeren. Daarnaast is er een steeds uitgebreidere samenwerking met de andere drie SBO-scholen in het Samenwerkingsverband: De Dijk in Wageningen, De Regenboog in Ede en De Vogelhorst in Barneveld. Ook is er contact en overleg met de verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs in het gebied. Samenwerking met de C.P. van Leersumschool locatie Veenendaal begint steeds duidelijker vormen aan te nemen.

 

WAT DOET HET SAMENWERKINGSVERBAND

Het Samenwerkingsverband moet Passend Onderwijs in de regio organiseren en begeleiden. Het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei wordt geleid door een directeur, die ondersteund wordt door een aantal administratief medewerkers. In de vier genoemde plaatsen is daarnaast een team Steunpuntcoördinatoren werkzaam. De Steunpuntcoördinatoren voor Veenendaal hebben een kantoor in het gebouw van SBO De Windroos. Het Samenwerkingsverband heeft ook tot taak een Ondersteuningsplan te maken. Hierin is beschreven wat het beleid is van het Samenwerkingsverband en hoe het dit beleid uitvoert. U vindt het Ondersteuningsplan op de site van het Samenwerkingsverband.

 

HOE VERLOOPT DE AANMELDING BIJ SBO DE WINDROOS?

Plaatsing op SBO De Windroos is een arrangement van het Samenwerkingsverband. Als alles goed verloopt, zal op de basisschool al toegewerkt zijn naar de aanmelding. In het zogenaamde groeidocument vult de intern begeleider samen met de collega's van die school en de ouders alles betreffende het kind in. Men kan tot de conclusie komen dat SBO De Windroos (tijdelijk) een betere plaats is voor het kind. De Steunpuntcoördinatoren worden betrokken bij het overleg tussen school en ouders. Vervolgens zal het verstrekken van een Toelaatbaarheidsverklaring door het Samenwerkingsverband worden besproken. Zodra de ouders/verzorgers de Toelaatbaarheidsverklaring in huis hebben, kunnen zij hun kind bij SBO De Windroos aanmelden. Overigens zijn alle ouders/verzorgers altijd welkom om de school te komen bekijken en een informatief gesprek te hebben. U kunt daarvoor telefonisch met ons een afspraak maken.

 

INSPRAAK BIJ PASSEND ONDERWIJS

Elke school beschikt over een Schoolondersteuningsprofiel. Hierin beschrijft de school wat het al gerealiseerd heeft om Passend Onderwijs mogelijk te maken. Met andere woorden: wat kan de school voor uw kind doen. De Medezeggenschapsraad van elke school heeft bij de totstandkoming van dit document adviesrecht.
Het Samenwerkingsverband schrijft het Ondersteuningsplan en hierop is inspraak mogelijk door de Ondersteuningsplanraad. Deze raad is ingericht met ouders en onderwijsgevenden uit het hele gebied van het Samenwerkingsverband. Ook CPOV is in de Ondersteuningsplanraad vertegenwoordigd.

U kunt op school natuurlijk altijd vragen stellen over Passend Onderwijs. U kunt ook informatie vinden op:

www.passendonderwijs.nl

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

U kunt erop vertrouwen dat we op SBO De Windroos als altijd alles doen om voor elk kind het best mogelijke onderwijs en de juiste ondersteuning aan te bieden. Dat doen we graag zo veel mogelijk in overleg met u. U weet het: heeft u vragen of opmerkingen: u bent altijd van harte welkom! En kijk zo nu en dan ook eens op www.windroosveenendaal.nl!

 

 

Realisatie: Verbakel Internet & Reclame