Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. 

SBO de Windroos heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee ouders/verzorgers en twee personeelsleden. Ouders en verzorgers kunnen door middel van verkiezingen lid worden van de MR. Namens alle ouders en verzorgers kunnen zij adviseren in of instemmen met voorstellen van de directie van SBO de Windroos.


Onderwerpen

De leden van de MR kunnen in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school inbrengen. Het is niet gebruikelijk dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken. Voorbeelden van zaken die worden besproken zijn:

  • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • Vaststellen van het schoolplan en zorgplan
  • Praktische zaken

Alle ouders en verzorgers kunnen vragen, opmerkingen en suggesties aanleveren.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de Medezeggenschapsraad per school is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR van elke CPOV- school wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich uitsluitend bezig met schooloverstijgende zaken.