Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma waarin aandacht wordt gegeven aan het ontwikkelen van sociale competenties en democratisch burgerschap.  Het ziet de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien mogen voelen en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren leerlingen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. Zij geven de wereld hun eigen unieke kleur.

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en gang van zaken in de groep. Op het plein helpen leerlingmediatoren bij het oplossen van conflicten. Alle leerlingen doen daarbij vaardigheden en ervaringen op die ook in de toekomst nuttig en zinvol blijven.

Met het programma De Vreedzame School wil SBO De Windroos voldoen aan een duidelijke pedagogische opdracht: leerlingen leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. Vanuit deze methode worden lessen gegeven met thema’s zoals: groepsvorming en omgaan met elkaar, gevoelens, communiceren en het omgaan met conflicten en het omgaan met verschillen.