Passend Onderwijs

Enige jaren geleden is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van Passend Onderwijs is de zorgplicht. Scholen zijn verplicht de juiste ondersteuning voor elk kind dat bij de school wordt aangemeld te bieden. Als dat op de school zelf niet lukt, moet de school een plaats op een andere school kunnen aanbieden. Het is dus nodig dat scholen goed met elkaar samenwerken. Verder wordt binnen Passend Onderwijs verwacht dat niet wordt uitgegaan van stoornissen en problemen bij kinderen, maar dat we kijken naar wat een kind wel kan. Onze school is daar al enkele jaren mee bezig. Ook betrekken we de ouders/verzorgers daar graag bij, door bij voorbeeld deelname aan een zorgteambespreking.

Om Passend Onderwijs mogelijk te maken is De Windroos onderdeel van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In dat samenwerkingsverband (SWV) werken 140 scholen samen in een groot gebied, waarin naast Veenendaal ook Barneveld, Ede, Wageningen en nog enkele gemeenten liggen. Met elkaar geven zij vorm aan Passend Onderwijs, door te overleggen en afspraken te maken met basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei wordt geleid door een directeur, die ondersteund wordt door een aantal administratief medewerkers. Ook zijn er steunpuntcoördinatoren werkzaam. De Steunpuntcoördinatoren voor Veenendaal hebben een kantoor in het gebouw van SBO De Windroos.

Het Samenwerkingsverband heeft ook tot taak een Ondersteuningsplan te maken. Hierin is beschreven wat het beleid is van het Samenwerkingsverband en hoe het dit beleid uitvoert. U vindt het Ondersteuningsplan op de site van het Samenwerkingsverband www.swvrijnengeldersevallei.nl

SBO De Windroos neemt deel aan verschillende overleggroepen die bezig zijn met het opstellen van de plannen die het Samenwerkingsverband wil uitvoeren. Daarnaast is er een steeds uitgebreidere samenwerking met de andere drie SBO-scholen in het Samenwerkingsverband: De Dijk in Wageningen, De Regenboog in Ede en De Vogelhorst in Barneveld. Ook is er contact en overleg met de verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs in het gebied.

Elke school beschikt over een Schoolondersteuningsprofiel. Hierin beschrijft de school wat het al gerealiseerd heeft om Passend Onderwijs mogelijk te maken. De Medezeggenschapsraad van elke school heeft bij de totstandkoming van dit document adviesrecht.

Het Samenwerkingsverband schrijft het Ondersteuningsplan en hierop is inspraak mogelijk door de Ondersteuningsplanraad. Deze raad is ingericht met ouders en onderwijsgevenden uit het hele gebied van het Samenwerkingsverband. Ook CPOV is in de Ondersteuningsplanraad vertegenwoordigd.

U kunt op school natuurlijk altijd vragen stellen over Passend Onderwijs. U kunt ook informatie vinden op:

www.passendonderwijs.nl

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

SBO De Windroos doet haar best om voor elk kind het best mogelijke onderwijs en de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Dat doen we graag zo veel mogelijk in overleg met u. Heeft u vragen of opmerkingen, dan bent u altijd van harte welkom!